Βρίσκεστε στην παλιά σελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Για μεταφορά στη νέα έκδοση: www.mediterraneanstudies.gr
πανεπιστημιο αιγαιου - σχολη ανθρωπιστικων επιστημων
τμημα μεσογειακων σπουδων


Share |


Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος -όπου προβλέπεται- και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών). Σε περίπτωση τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα καθώς και αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.
  4. Επικυρωμένα αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α
  5. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας - κατά προτίμηση αγγλικής
  6. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων, μονογραφίες κλπ, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αντίληψης του επιστημονικού και ερευνητικού του/της «προφίλ».
  7. Πρόταση της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τη σχετική βιβλιογραφία καθώς
  8. Η κατάθεση όποιων πρόσθετων στοιχείων θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι ενισχύουν την υποψηφιότητά του/της.